E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Program do tworzenia e-Sprawozdania finansowego

Comarch e-Sprawozdania to program służący do pełnej obsługi sprawozdań finansowych, który jest odpowiedzią na zmiany w sposobie przygotowania oraz składowania rocznych sprawozdań finansowych wprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Według nowych przepisów dokument ten musi być przygotowany w postaci elektronicznej oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dedykowana aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala na przygotowanie XML’a, łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich i sporządzenie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni oraz dostarcza dodatkowe benefity.

Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:
-zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów, oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów;
-dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu
-pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a wtedy dane wprowadzasz do niej poprzez stworzony we własnym zakresie integrator lub ręcznie;
-poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach;
-wydruki w aplikacji - dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC.

Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu.
-Pełna kompatybilność: aplikacja działa niezależnie, a dane wprowadzasz do niej przez integrator lub ręcznie.
-Renoma producenta: wieloletnie doświadczenie w budowie systemów dla ERP/FK, 
-Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i szybka aktualizacja naszych systemów
-Rozbudowana sieć autoryzowanych Partnerów Comarch w całej Polsce, którzy lokalnie mogą zainstalować, skonfigurować aplikację i przeszkolić z jej obsługi.
-Otwarta architektura. Domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
-bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
-rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
-zestawienie zmian w kapitale własnym;
-rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezposrednim lub pośrednim);
-kalkulacja podatku dochodowego;
-pozostałe noty i objaśnienia.
 
e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych
Zmiany w przepisach to dla biur rachunkowych okazje na pozyskanie nowych klientów – firmy chętnie szukają pomocy w spełnieniu nowych prawnych obowiązków. 
W ramach aplikacji Comarch e-Sprawozdania przygotowaliśmy specjalną ofertę  dla Twojego biura rachunkowego!
Dzięki naszej aplikacji Twoje biuro rachunkowe, będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-Sprawozdania Finansowe oraz co najważniejsze - zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz!
Posiadając jedną lub dwie licencje na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

Aplikacja do „czytania” e-Sprawozdań Finansowych w formacie XML
Poza wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami niezbędnymi do tworzenia i zarządzania elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi , nasza aplikacja umożliwia „czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Jest to bardzo istotna funkcja, mając na uwadze, iż obecnie, niemal każde sprawozdanie finansowe przesyłane do KRS, jest tworzone w formacie XML.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe krok po kroku:
Przy tworzeniu nowego e-Sprawozdania Finansowego, wymagane są do wypełnienia podstawowe dane spółki. Aplikacja na podstawie wypełnionych wstępnie parametrów, określa typ sprawozdania oraz wymagane zestawienia księgowe
W zakresie zestawień liczbowo-tabelarycznych w sprawozdaniu finansowym, system umożliwia dodanie pozycji uszczegółowiających, czyli dodatkowych linii sprawozdawczych, które mogą być niezbędne do prawidłowego przedstawienia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (schematy przedstawione przez Ministerstwo Finansów umożliwiają tego typu zabieg). Dostępne są dwie opcje dodanie linii – „dodaj równoległą pozycję” lub „dodaj podpozycję".
W przypadku integracji aplikacji Comarch e-Sprawozdania z systemami Comarch ERP lub innymi systemami ERP, po kliknięciu w ikonę „Importuj zestawienia księgowe” pojawia się okno z tymi elementami sprawozdania finansowego, których dane są możliwe zaimportowania. Poprzez kliknięcie w wybrane zestawienie (lub zestawienia), aplikacja uzupełnia wartości wprost w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
Ministerstwo Finansów zrezygnowało z pomysłu przekazywania pozostałych not objaśniających do sprawozdania finansowego ściśle w strukturze oraz formie XML. Takie dane często są bardzo złożonymi tabelami uzupełnionymi dużą ilością tekstu. Dlatego pozostałe noty i objaśnienia są przekazywane jako załączniki (np. w formie PDF lub word - docx), a aplikacja „przypina” je do pliku XML. W aplikacji Comarch e-Sprawozdania poza dołączeniem takiego załącznika możliwy jest również podgląd takich dokumentów. 
Ostateczny plik XML powinien zostać oznaczony podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a następnie wysłany na serwery eKRS.
Comarch e-Sprawozdania posiada również funkcjonalność, która pozwala na przygotowanie e-Sprawozdania Finansowego w formie wydruku - aplikacja przekłada dane zawarte w pliku XML w czytelny i prosty szablon sprawozdania finansowego który jest gotowy do druku lub edycji graficznej. Dzięki tej funkcjonalności Sprawozdanie Finansowe, chodź przygotowane w postaci elektronicznej, możliwe jest do zaprezentowania w formie papierowej lub PDF/DOC/XLS.

Więcej funkcjonalności Comarch e-Sprawozdania
W kolejnych wersjach aplikacji Comarch e-Sprawozdania planujemy wdrożyć następujące funkcjonalności:
-Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem - możliwość podpisu bezpośrednio z naszej aplikacji;
-Łatwy dostęp do zatwierdzonych sprawozdań z lat poprzednich;
-Obsługa kolejnych schematów e-Sprawozdań Finansowych (m.in. sprawozdania skonsolidowane oraz NGO);
-Możliwość określenia statusu tworzonego sprawozdania finansowego;
-Tworzenie paczek sprawozdawczych - czyli repozytorium dokumentów związanych ze sprawozdaniem za dany rok m.in. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności czy sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;
-Tworzenie dashboardów z analizą wskaźnikową sprawozdania finansowego;
-Możliwość exportu szablonu (np. w formie dokumentu MS Excel) danych liczbowych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest płatna wg cennika: 

Cennik Comarch

e-SPRAWOZDANIE

Stacjonarnie

W chmurze

/miesięczna opłata/

Comarch ERP OPTIMA

650zł

40zł

Comarch ERP OPTIMA – BR

950zł

60zł

Inne Programy

1950zł

-

/cenny netto za licencję serwerową/

Kontakt:
Wojciech Pawełka
kom. 695 88.95.08
e-mail: wojtekp@transoft.com.pl